Contemporary Art of Bangladesh_13th Anniversary Exhibition 2017 Gellari KAYA


Contemporary Art of  Bangladesh_13th Anniversary Exhibition  2017 Gellari KAYA

Participated Artist

Ahmed Shamsuddoha, 1958
Ruhul Amin Tarek,1981
Aminul islam,1931-2011
Samarjit Roy Choudhury,1937
 Ankur Singha,1996
Sahanoor Mamun,1986
Ashraful Hasan,1977
Sheikh Afzal hossain,1960
Atin Basak,1966
Sheikh Md.Rokonuzzan,1976
 Chandra Shekhar Dey,1952
Shishir Bhattacharjee,1960
 Debdas Chakraborty,1933-2008
Shohag Parvez 1981
 Hamiduzzaman Khan,1946
Shambhu Acharya,1954
 Kamaluddin,1977
Surata Das
Jamal Ahmed,1955
 Masuda Kazi,1958
 Kazi Rakib,1955
 Kaoser Sikder,1992
Mansur-ul-Karim,1950
K.G. Subramanyan,1924-2016
Mohammad Iqbal,1967
Murtaja Baseer,1932
Mohammad Kibria,1929-2011
Nagarbasi Barman,1973
 Rafi Haq,1965
Ranjit Das,1956
Rafiqun Nabi,1943


Gallari Kaya,  House 20 Road 16 Sector 4  Uttara Dhaka 1230

1 comment:

Powered by Blogger.